Calculating ...

Press ESC to cancel.

Probes/primers found for taxon: Kurthia zopfii
Hit typeShort nameName (Alm et al.)Specificity
ExactBacfara1Bacillus farraginis and Kurthia zopfii
<< >>